Όροι διαγωνισμού Drive In

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η DIAGEO HELLAS A.E. (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Drive-In Cinema by En Lefko 87.7» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/enlefko877/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Η εταιρία με την επωνυμία «ΒαλιουΝτοτΚομ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (εφεξής για συντομία «ο Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει στην Αθήνα (Πλατεία Καρύτση 6), με Α.Φ.Μ. 095723617 στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, θα αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει το διαγωνισμό για λογαριασμό του Διοργανωτή.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 21 χρονών.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 06/06/2018 έως τις 11/06/2018. Πιο συγκεκριμένα θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο 1 Facebook post σχετικά με τον διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει α) να κάνουν Facebook login β) να σχολιάσουν κάτω από το σχετικό post το οποίο θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο, κοινοποιώντας έναν ακόμα χρήστη. Όλοι οι χρήστες που θα σχολιάσουν, θα μπουν στην κλήρωση για τα δώρα του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

Κάθε Συμμετέχων με τη εγγραφή του σχολίου του στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής δύναται να κάνει χρήση των σχολίων του για λόγους προβολής του Διαγωνισμού καθώς και για προβολή της εικόνας της εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες σε μια τέτοια περίπτωση δεν διατηρούν καμία αξίωση σε βάρος του Διοργανωτή υφιστάμενη ή /και μελλοντική από την ως άνω αιτία, άλλως ρητά παραιτούνται.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητατης συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιλαμβάνει υβριστικά ή/και προσβλητικά σχόλια.

 1. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί 1 κλήρωση κατά την οποία θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών. Ο νικητής θα παραλάβει: 1 διπλή πρόσκληση για μία κινηματογραφική προβολή στο Drive-In Cinema by En Lefko 87.7 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018.
 2. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Ο 1 νικητής του Διαγωνισμού και ο 1 επιλαχών θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στα γραφεία του «Τεχνικού Ανάδοχου» και ώρα 14:00, ο Διοργανωτής δύναται με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιήσει την ημέρα ή/και την ώρα κλήρωσης για τεχνικούς λόγους. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Κατά την κλήρωση θα παρίσταται εκπρόσωπος του « Τεχνικού Αναδόχου». Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο Τεχνικός Ανάδοχος όχι μόνο εγγυάται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας, αλλά και ευθύνεται αποκλειστικά, έναντι κάθε τρίτου, για κάθε ενδεχόμενη παραβίασή της και εν γένει παρατυπία.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ο νικητής θα ενημερωθεί από το Διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση σε αυτόν μέσω προσωπικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο επιλαχών, όπως αναδείχθηκε από την κλήρωση. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από το νικητή υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων του και φωτογραφιών του για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα / νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και θα σταλούν από τον Διοργανωτή σε ταχυδρομική διεύθυνση εντός Ελλάδος που θα υποδείξει ο νικητής.

 1. Ευθύνη.Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 2. Δημοσιότητα.Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/enlefko877/
 3. Προσωπικά Δεδομένα.Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.
 4. Τροποποίηση Όρων.Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 5. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 6. Αποδοχή των όρων.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.